Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Manjafiek Shiatsu Lith

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Manjafiek Shiatsu Lith gevestigd aan Herenengstraat 20A, 5397 BE te Lith

Telefoon: 0412-481159

E-mail: info@shiatsu-lith.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17200275 en btw-id NL001758928B24

Lidmaatschap nummer VBAG: 21710002
AGB-zorgverleners nummer: 90104730
AGB –praktijkcode 90064025
RBCZ: 180153R

Hierna vernoemd, Manjafiek Shiatsu Lith

Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van individuele massages (alternatieve geneeskunde, niet erotisch).

Manjafiek Shiatsu Lith: Praktijk voor Shiatsu therapie – hierna Manjafiek Shiatsu Lith genoemd.
De cliënt: de wederpartij van Manjafiek Shiatsu Lith. Het woord cliënt wordt gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.
Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Manjafiek Shiatsu Lith praktijk voor Shiatsu therapie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met cliënten van Manjafiek Shiatsu Lith.

Alle behandelingen worden uitgevoerd onder de volgende algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Manjafiek Shiatsu Lith is bevestigd.

Artikel 1 Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met Manjafiek Shiatsu Lith voor de aangeboden diensten. Manjafiek Shiatsu Lith is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
Manjafiek Shiatsu Lith is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 2 Behandelingsperiode
Een behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt.

Artikel 3 Niet verschijnen van de cliënt
Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (maximaal 24 uur voor de afspraak) contact opneemt met Manjafiek Shiatsu Lith en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld met het totale factuurbedrag.

Artikel 4 Annulering
Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Manjafiek Shiatsu Lith zal er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de desbetreffende cliënt. Kan Manjafiek Shiatsu Lith de geplande afspraak niet nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Artikel 5 Verantwoordelijkheden Cliënt
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van hem/haarzelf. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of van plan bent binnenkort zwanger te worden, moet u dat zeker melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden gemeld. Manjafiek Shiatsu Lith wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over medicatie, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen of voor de behandeling belangrijke relevante informatie.

Artikel 6 Geheimhouding
Manjafiek Shiatsu Lith zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, voor zover dit de behandeling niet stoort. Indien met toestemming van de cliënt contact wordt opgenomen met derden, verwijzer of arts, zal enkel noodzakelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
Cliënt is te allen tijden gehouden elke door Manjafiek Shiatsu Lith ingediende factuur direct na de behandeling te voldoen per pin betaling of contant.

De cliënt gaat akkoord met de meest recente tariefstelling van Manjafiek Shiatsu Lith zoals op de website van Manjafiek Shiatsu Lith vermeld staat, tenzij tussen cliënt en Manjafiek Shiatsu Lith anders is overeengekomen.

Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 8 Instemming met de voorwaarden
De algemene voorwaarden worden per email of persoonlijk aan de cliënt uitgereikt na het maken van de eerste afspraak. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of aan het begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.

Artikel 9 Beëindiging behandeling
De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgave van reden. Manjafiek Shiatsu Lith zal cliënt vragen om de reden, maar de cliënt is niet verplicht hier gehoor aan te geven.
Als Manjafiek Shiatsu Lith de behandeling wil beëindigen dan zal zij hier evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

Artikel 10 Dossier en inzage
De therapeut houdt een cliëntendossier bij, de cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
Na de wettelijke verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Manjafiek Shiatsu Lith is via de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Manjafiek Shiatsu Lith voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Manjafiek Shiatsu Lith wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Manjafiek Shiatsu Lith ter zake daadwerkelijke op derden kan verhalen.

Manjafiek Shiatsu Lith is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Manjafiek Shiatsu Lith worden toegerekend.

Manjafiek Shiatsu Lith zal zich ten zeerste inspannen de behandeling met zorg uit te voeren.

Manjafiek Shiatsu Lith geeft geen garantie op haar behandelingen en kan niet het door deelnemen beoogde resultaat garanderen.

Artikel 12 Klachten
Klachten kunnen binnen 2 weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend per email of per post. Middels de beroepsvereniging van Manjafiek Shiatsu Lith, VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen), is een klacht- en geschillencommissie van kracht. Quasir is de klachtenfunctionaris en voor de geschillencommissie is Manjafiek aangesloten bij Zorggeschil.